Yup Meaning in Marathi | Yup चा अर्थ मराठीत

Yup Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Yup” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात यूप शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Yup चा अर्थ मराठीत [Yup Meaning in Marathi] काय आहे.

Yup चा अर्थ मराठीत

Yup Meaning in Marathi: Yup या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ होय असा होतो.

Yup चा उच्चार =  यूप ( होय )

Yup Meaning in Marathi

 • होय
 • जाण्यासाठी सज्ज
 • ठीक आहे

Yup चे समानार्थी शब्द (Synonym):

 • ठीक
 • होकारार्थी.
 • आमेन
 • चांगले
 • खरे.
 • होय.
 • पूर्णपणे

Yup चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

 • नाही
 • क्वचितच.
 • मार्ग नाही.

Yup चे उदाहरण (Example):

English: Yup. Rohit had a car, a rental I guess.
Marathi: होय. रोहितकडे गाडी होती, भाड्याने.

English: Yup. I will come to the party.
Marathi: होय. मी पार्टीसाठी येईन.

English: Yup. That was Riya on the phone.
Marathi: होय. ती रिया फोनवर होती.

English: Yup, it’s probably about time Akshay stopped trying his hand at being clever, because he’s more than a little bit bad at it.
Marathi: होय, अक्षयने हुशार होण्याचा प्रयत्न करणे बंद करण्याची वेळ आली आहे, कारण तो त्यात थोडासा वाईट आहे.

FAQ:

Yup चा अर्थ काय?

 Yup या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ होय असा होतो.

Yup चे समानार्थी शब्द काय?

Yup चे समानार्थी शब्द – ठीक, होकारार्थी, आमेन, चांगले, खरे, होय, पूर्णपणे.

Yup चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

Yup चे विरुद्धार्थी शब्द –  नाही, क्वचितच, मार्ग नाही.

आज काय पाहिले:

Yup Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment