Political Science Meaning in Marathi | Political Science चा अर्थ मराठीत

Political Science Meaning in Marathi: मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण “Political Science” या शब्दाचा अर्थ मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित बगणार आहोत.

या लेखात पॉलिटिकल सायन्स शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) आणि समानार्थी शब्द (Synonym) सुद्धा दीलेगेले आहेत. चला तर बगूया Political Science चा अर्थ मराठीत [Political Science Meaning in Marathi] काय आहे.

Political Science Meaning in Marathi

Political Science Meaning in Marathi: पॉलिटिकल सायन्स  या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ राज्यशास्त्र असा होतो.

Political Science चा उच्चार =  पॉलिटिकल सायन्स ( राज्यशास्त्र )

Political Science चा अर्थ मराठीत

  • राजकारणाचा वैज्ञानिक अभ्यास
  •  देशांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय आणि तुलनात्मक दृष्टीकोनातून राजकारण आणि शक्तीचा अभ्यास.

Political Science चे समानार्थी शब्द (Synonym):

  • नागरिकशास्त्र
  • शक्य कला.
  • शासन
  • सरकार
  • poli-sci.
  • राजकीय सिद्धांत.
  • राजकारण
  • वास्तविक राजकीय.

Political Science चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

पॉलिटिकल सायन्स ला विरुद्धार्थी शब्द नाही.

Political Science चे उदाहरण (Example):

English: The ‘political development’ term is an old concept in political science.
Marathi: ‘राजकीय विकास’ ही संज्ञा राज्यशास्त्रातील जुनी संकल्पना आहे.

English: Rohit has a degree in political science from the University of Chicago.
Marathi: रोहितने शिकागो विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदवी घेतली आहे.

English: A book on political science written from a comparative perspective.
Marathi: तुलनात्मक दृष्टिकोनातून लिहिलेले राज्यशास्त्रावरील पुस्तक.

FAQ:

Political Science चा अर्थ काय?

 Political Science या शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ राज्यशास्त्र असा होतो.

Political Science चे समानार्थी शब्द काय?

Political Science चे समानार्थी शब्द – नागरिकशास्त्र, शक्य कला, शासन, सरकार, poli-sci., राजकीय, सिद्धांत., राजकारण, वास्तविक राजकीय.

Political Science चे विरुद्धार्थी शब्द काय?

पॉलिटिकल सायन्स ला विरुद्धार्थी शब्द नाही.

आज काय पाहिले

Political Science Meaning in Marathi हे आज आपल्या लेखात समजनू घेतले व मला खात्री आहे तुम्हाला हे समजले असेल, चला तर भेटूया पढुच्या एक नवीन लेखात.

Read More:

Leave a Comment